Class Descriptions

Zumba Toning

Basic Zumba, shaker toning weights to firm & tone.